Iedere aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd met inbegrip van het eigen risico.

De verzekeringsvoorwaarden liggen voor cliŽnten ter inzage in ons kantoor.

Hier vindt u onze algemene voorwaarden die gelding hebben op alle aan ons verleende opdrachten, vervolg opdrachten daaronder begrepen.

De Algemene Voorwaarden waaronder door of vanwege de maatschap Gerritse Poelman advocaten diensten worden verleend.

1.
Alle opdrachten, waaronder ook aanvullende en vervolg opdrachten onder worden verstaan, worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Gerritse Poelman advocaten, een maatschap bestaande uit besloten vennootschappen, hierna: Gerritse Poelman. De werking van het artikel 7: 404 BW en de werking van artikel 7: 407 lid 2 BW blijven volledig buiten toepassing.

2.
Gerritse Poelman verplicht zich om op een deugdelijke en zorgvuldige wijze de belangen van haar cliŽnten te behartigen. De aan Gerritse Poelman verbonden advocaten volgen in dat kader jaarlijks post academisch onderwijs om de juridische kennis en beroepsvaardigheden up to date te houden.

3.
Op grond van de voor advocaten geldende verordeningen (zie http://www.advocatenorde.nl) voldoet Gerritse Poelman aan de verplichting om tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd te zijn. De beroepsaansprakelijkheidspolis ligt voor cliŽnten in het kantoor van Gerritse Poelman ter inzage en zal aan cliŽnten op eerste schriftelijke verzoek worden toegezonden.

4.
Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Gerritse Poelman gesloten beroeps- aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Gerritse Poelman onder die beroeps-aansprakelijkheidsverzekering draagt. In het geval de aansprakelijkheid door geen enkele verzekering wordt gedekt, is deze beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, vermeerderd met een bedrag van ? 25.000,00 en tezamen tot een maximum van 
? 45.000,00.

5.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6: 89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn.

6.
Gerritse Poelman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derde(n), zoals procureurs, deurwaarders, deskundigen en buitenlandse advocaten. In voorkomend geval zal Gerritse Poelman desgevraagd haar eventuele aanspraak op die derde(n) aan opdrachtgever overdragen.

7.
Verstrekte opdrachten worden door Gerritse Poelman uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen. Gerritse Poelman is gerechtigd haar declaraties te verrekenen met de door opdrachtgever ontvangen gelden. Gerritse Poelman is steeds bevoegd voorschot(ten) te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden.

8.
Indien een of meer derden van Gerritse Poelman vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege Gerritse Poelman aan opdrachtgever verleende dienst, zal de opdrachtgever Gerritse Poelman tegen die vordering of die vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voorzover Gerritse Poelman aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien opdrachtgever zelf van Gerritse Poelman vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd.

9.
Indien zowel de opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Gerritse Poelman in verband met een door of van Gerritse Poelman aan opdrachtgever verleende dienst, komt de door opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voorzover het aan de opdrachtgever het te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven hetgeen onder de verzekerde dekking wordt uitgekeerd en, indien er geen dekking is, wordt maximaal tot de onder artikel 4 1e regel vermelde limieten uitgekeerd.

10.
Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Gerritse Poelman is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Breda is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen opdrachtgever en Gerritse Poelman kennis te nemen.